Grip op uw omgevingsdienst: het spel en de knikkers

Voor de Rekenkamercommissie van de Kempengemeenten hebben wij recentelijk een onderzoek mogen uitvoeren naar de wijze waarop en mate waarin de drie Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden invloed hebben op het reilen en zeilen bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Dit onderzoek was mede ingegeven door het vermoeden van sommige raadsfracties dat de prestaties na de overdracht van de milieutaken aan de nieuwe omgevingsdienst aanzienlijk zijn teruggelopen.

In het onderzoek is aan de hand van een spelmetafoor zowel gekeken naar de spelregels die de gemeenten met elkaar hebben afgesproken over de aansturing van de omgevingsdienst als de wijze waarop het spel werd gespeeld. Daarbij is onder andere geanalyseerd hoe de gemeenten aan hun kant het opdrachtgeverschap hebben georganiseerd (de opstelling) en onderling samenwerken om hun invloed in het AB en DB te maximaliseren (de tactiek). Daarnaast is expliciet stilgestaan bij de uitkomsten van dit spel door expliciet te kijken in hoeverre de prestaties van de omgevingsdienst – in relatie tot de overgedragen middelen – zich verhouden tot de prestaties voor de overdracht van taken.

De onderlinge afspraken en opstellingen in het bestuur van de omgevingsdienst zijn onder andere geïnterpreteerd aan de hand van een door ons ontwikkeld referentiemodel voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het onderzoek ‘Grip op de ODZOB’ is op de website van de Rekenkamercommissie te downloaden.

Speelt de discussie over de aansturing van de omgevingsdienst ook in uw gemeente, mogelijk kunnen wij dan iets voor u betekenen.  Neemt u contact op met Marcel Hoogwout (06-51530816).

Monitoring VTH-taakuitoefening

De kwaliteitscriteria 2.1 dwingen VTH-organisaties er toe meer informatiegericht te gaan sturen. Prioriteiten die worden gesteld bij het richten van de VTH-inspanningen moeten meer en meer worden gebaseerd op de werkelijk gemeten ervaringen met het naleefgedrag van de gebruikers van de leefomgeving. Dit is vaak een nieuwe uitdaging voor VTH-organisaties zoals gemeenten en omgevingsdiensten. Tot voor kort waren er maar weinig organisaties die het naleefgedrag daadwerkelijk meten en analyseerden. Dit is niet zozeer omdat niet belangrijk werd gevonden, maar vooral omdat het zo moeilijk is. Toch kan een gemeente of omgevingsdienst met beperkte ingrepen veel meer leren van de gegevens die men nu al verzamelt over het naleefgedrag van de regels van het omgevingsrecht. Resultaten van thema- of gebiedsgerichte controles, vergunningtoetsen (o.a. BRIS-toets), klachten en meldingen en matching van bestaande registraties zoals BAG en WOZ kunnen met weinig moeite nu al SvdL rapportplaatjeveel inzicht geven in de omvang van uw VTH-uitdagingen.

Wabo Management Services/SeinstravandeLaar heeft de afgelopen periode een aantal gemeenten zoals Oss en Delft begeleid bij het ontwikkelen en opzetten van een monitoringsysteem dat zowel recht doet aan deze nieuwe behoeften aan managementinformatie als rekening houdt met de moeite die het kost om gegevens structureel te verzamelen en te analyseren. Heeft u ook plannen om de monitoring van uw VTH-beleid eindelijk eens goed te regelen, dan helpen wij u graag op weg. Door onze ervaringen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de benchmark Wabo en de invoering van de Kwaliteitscriteria 2.1 weten wij als geen ander wat wel en niet mogelijk is bij het formuleren en meten van relevante prestatie-indicatoren.

Contactpersoon: Marcel Hoogwout (06-51530816).

Impactanalyse Omgevingswet

De grootste stelselwijziging in het omgevingsrecht is recentelijk door het parlement vastgesteld. De Omgevingswet komt er aan. Weinig zal nog het zelfde blijven. Maar wat gaat er precies voor uw organisatie veranderen en hoe kunt u zich er op voorbereiden? Nieuwe instrumenten, integratie van verordeningen, verandering van werkprocessen, bijspijkeren van kennis en vaardigheden, andere financieringsmethoden, meer afstemming met ketenpartners, een digitaal stelsel omgevingsrecht (DSO) en niet te vergeten de benodigde cultuurverandering. Nog maar weinigen hebben het overzicht en weten wat er gedaan moet worden om in 2018 klaar te zijn voor de daadwerkelijke invoering.

Wabo Management Services/SeinstravandeLaar helpt uw organisatie bij het inventariseren van de uitdagingen en het optuigen van een programma om uw gemeente, omgevingsdienst of provincie op tijd klaar te stomen. Onze mensen hebben hun kennis en ervaring ook al bij het wetgevingstraject mogen inzetten en zijn mede door jarenlange ervaring met de invoering van de Wabo, de wet VTH-taken en de private kwaliteitsborging als geen ander bekend met de implicaties voor uw organisatie.

Neemt u vrijblijvend contact op en wij komen graag langs om te bespreken hoe we voor en met uw organisatie de trein op de rails kunnen krijgen en u met vertrouwen de invoering van de wet tegemoet kunt zien.

Contactpersoon Marcel Hoogwout (06-51530816).

 

Artikel ‘Doorontwikkeling omgevingsdiensten: kans maar ook noodzaak’

Nu de omgevingsdiensten zijn gevormd, is verdere doorontwikkeling van de omgevingsdiensten een kans en op onderdelen noodzaak. Op 10 september 2015 hebben wij in het kader van het vijfjarig bestaan van SeinstravandeLaar een symposium georganiseerd over de doorontwikkeling van omgevingsdiensten. De uitkomsten en bevindingen hiervan zijn samengevat in een nieuw artikel van met als titel ‘Doorontwikkeling omgevingsdiensten: kans maar ook noodzaak’. De tekst van dit artikel is hieronder opgenomen. U kunt het artikel ook downloaden op de website van SeinstravandeLaar.

Continue reading

Sessie Doorontwikkeling Omgevinsgdiensten: Noodzaak of Kans?

SeinstravandeLaar, de organisatie waar Wabo Management Services sinds enige tijd onderdeel WMS logo defvan uit maakt, organiseert in het kader van haar vijf-jarig bestaan op donderdag 10 september 2015 een symposium over het onderwerp ‘Doorontwikkeling omgevingsdiensten: Noodzaak of kans?.

Het symposium wordt van 16.00 tot circa 18.30 gehouden op de locatie Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, 4106 LC te Culemborg.

Deelname aan de sessies gebeurt op basis van inschrijving en is kosteloos. Maximaal 30 deelnemers. Bij afmelding binnen 48 uur van start van de sessie of bij no-show, brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Aanmelden kan via het volgende e-mailadres: j.meij@seinstravandelaar.nl.

Zie ook de website van SeinstravandeLaar voor meer informatie en updates over het programma.

Uitdagingen in de fysieke leefomgeving voor VTH-organisaties: meer doen met minder

ToekomstEnkele jaren geleden hebben we voor de strategie-ontwikkeling van een omgevingsdienst een exposé geschreven over de toekomstige uitdagingen die de omgevingsdienst het hoofd diende te bieden. Het exposé geeft goed weer waarin het bestaansrecht van omgevingsdiensten ligt en daarmee ook van alle andere VTH-organisaties die de fysieke leefomgeving leefbaar dienen te houden. De bedoeling van het stuk is de ontwikkeluitdagingen van VTH-organisaties te richten op die zaken waar ze in zouden moeten willen uitblinken. Voor een omgevingsdienst of iedere andere VTH-organisatie die een alternatief probeert te zijn voor een omgevingsdienst (i.c. gemeenten en provincies) zou het kort samengevat betekenen dat ze moet willen excelleren op drie terreinen, die tezamen het bestaansrecht van iedere omgevingsdienst vormen:

  • professioneler werken dan de alternatieven
  • efficiënter (goedkoper) werken dan de alternatieven
  • innovatiever en integraler werken dan de alternatieven

Het exposé beschrijft wat deze drie pilaren van het bestaansrecht van een omgevingsdienst/VTH-organisatie inhouden en geeft de nodige ideeën hoe men daar invulling aan kan geven. Nu de omgevingsdiensten hun eerste oprichtingsjaren met alle obstakels en kinderziektes van dien achter de rug hebben, is het exposé relevanter dan ooit te voren als  de omgevingsdiensten de komende jaren echt het verschil willen gaan maken.

Continue reading

Voorlichtingsbijeenkomst benchmark Wabo ronde 2015 op 26 maart 2015 in Utrecht

Binnenkort starten we met een nieuwe ronde van de benchmark Wabo. Dit is dé gelegenheid om met uw gemeente meerdere zaken in één keer te realiseren:

  • U ontvangt een schat aan informatie over het functioneren van uw Wabo-organisatie in uw gemeente ten opzichte van die van andere gemeenten. Hiermee kunt u de prestaties gericht verbeteren.
  • U komt te weten of uw organisatie robuust genoeg is om ook in de toekomst het werk aan te kunnen. De benchmark levert essentiële informatie om voor uw gemeente de opties op een rij te kunnen zetten en zorgvuldig te kunnen vergelijken.
  • Deelname aan de benchmark Wabo biedt een essentiële basis voor het mede met de Wet VTH-taken gestimuleerde kwaliteitsstreven.
  • U ontmoet collega’s van andere gemeenten waarmee u ervaringen kunt uitwisselen over wat wel en wat niet werkt bij het verbeteren van de Wabo-taakuitvoering.

 
radar2
Wilt u weten wat de benchmark Wabo inhoudt, kijk dan ook op de speciale webpagina over de benchmark.

Schrijf u vrijblijvend in voor de voorlichtingsbijeenkomst op 26 maart 2015

Op 26 maart 2015 organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst voor alle potentieel geïnteresseerden in deelname aan de nieuwe benchmarkronde. Laat u voorlichten over wat de gemeente er allemaal mee kan, wat andere gemeenten er aan hebben gehad, hoeveel tijd het kost en of de door u gewenste prestatie-indicatoren er ook in zitten. Op de bijeenkomst kunt u nog invloed uitoefenen op de set te vergelijken prestatie-indicatoren, alvorens u zich committeert aan deelname. De definitieve set indicatoren wordt in de bijeenkomst vastgezet.

De voorlichtingsbijeenkomst vindt op donderdagochtend 26-3-2015 van 10.00 tot 12.00 uur plaats in het Vergadercentrum Domstad, Koningsbergstraat 9 in Utrecht en is gratis. Aanmelding kan via een e-mail met uw contactgegevens aan info@wabo-ms.nl of door te bellen met Elise van Leest (06-41120728).